sürdürülebilirliğin finansmanı
IFC’nin Avrupa – Orta Asya Bölgesi’ndeki (ECA) iş ortaklarına yönelik Yeşil Bankacılık çalışmaları kapsamında düzenlediği çalışma ve webinarlara katılım sağlamakta ve içeriklerini üyelerimizin görüşlerini de alarak özetlemekteyiz. Düzenlenen webinar serisinin son konusu “Sürdürülebilirliğin Sosyal Boyutunun Finansmanı” oldu. Nergis Kasabalı tarafından derlenen webinar özetinde IFC’nin çeşitlilik, kapsayıcılık, eşitlik konularına cinsiyet perspektifinden bakışı, sosyal bonolar ve bu kapsamda cinsiyet bonoları ve zorunlu göç yaşamış insanların/toplulukların finansmana erişimde yaşadıkları zorluklar yer almaktadır. Özetin ardından şirketler için sürdürülebilirlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık konularında yönetim kurullarının rolü üzerine Üyemiz Dr. Ayşe Botan Berker ve Yönetim Kurulu Üyemiz Yeşim Güra’nın kıymetli görüşlerini okuyabilirsiniz.
I. WEBINAR ÖZETİ
SOSYAL BONO, CİNSİYET BONOSU
IFC’nin Kapsayıcılık, Eşitlik ve Çeşitliliğe Cinsiyet Perspektifinden BakışıIFC’nin Yaklaşımı
Araştırma-Öncelikli olarak, ticari veya finansal sistem tarafından yeterince hizmet sağlanmamış veya ihmal edilmiş grupların potansiyeli analiz ediliyor.
Farkındalık-Özel finans kurumlarında, finansal kurumların birliklerinde ve düzenleyici kurumlarda pazar potansiyeli konusunda farkındalık oluşturuluyor.
Tavsiye-Finansal kurumlara, iş modelinin oluşturulması veya adaptasyonunda ve bu kesimden elde edilecek değer konusunda danışmanlık veriliyor.
Yatırım-IFC, bu kesime açılmak isteyen finansal kurumlara yatırım yapıyor, bu kurumlara kredi ve diğer finansal hizmetler sağlıyor.

IFC Neden Cinsiyet Finansmanına Odaklanıyor?
1) Artan etki
 • Dünyadaki iş gücünün %39’unu kadınlar oluşturuyor
 • Kadınlar erkeklerden 5 yıl daha uzun yaşıyor
 • Yüksek öğrenime kayıt kadınlarda daha fazla (K: %43, E:%37)
 • Her 3 büyüme odaklı girişimcinin biri kadın
2) Artan talep ve gözardı edilen fırsatlar
 • Gelişmekte olan ülkelerde kadın girişimcilerin sahip olduğu mikro- küçük-orta ölçekli işletmelerin kredi ihtiyacının 1.5 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor.
 • 2020 itibariyle kadınların dünya toplam tüketim harcamalarında payı 43 trilyon dolar oldu.
 • Kadınlar küresel servet havuzuna yıllık 5 trilyon dolar katkı sağlıyor.
 • Kadınların kullandığı konut kredileri Kolombiya’da 23 milyar dolar, Hindistan’da 32.3 milyar dolar ve Kenya’da 14,8 milyar dolardır.
 • 2030 yılına kadar, sigortacılık ürünleri için kadınların oluşturduğu potansiyel pazar 1,7 trilyon dolardır.
 • Kadınların Fintech/digital ürün kullanım düzeyi erkeklerinki ile benzer seviyededir.

Sermaye Piyasaları- Sosyal Bono, Cinsiyet Bonosu

Cinsiyet bonoları, sosyal bononun bir çeşidi olup, bu ihraçlarla sağlanan kaynağın kadın girişimciler ve kadınların sahip olduğu KOBİ’lere aktarılması hedeflenmektedir. Bilindiği gibi, sosyal bonolar, Uluslararası Sermaye Piyasaları Birliği ICMA’in Sosyal Bono Prensipleri’ne (SBP) göre ihraç edilmektedir. SBP’nin ana bileşenleri ve kayak kullanımına örnekler aşağıda kısaca özetlenmiştir.

Benzer şekilde sosyal krediler de ICMA’nın sosyal bono prensipleri üzerine kurulmuş olup, SBP’deki 4 ana bileşenden oluşmaktadır.
Kredinin kullanılabileceği alanlara ilişkin bazı örnekler ise aşağıda sıralanmaktadır;
 • Fakirlik sınırının altında yaşayan insanlar/topluluklar
 • Dışlanmış, marjinalleştirilmiş insanlar, topluluklar
 • Engelli bireyler
 • Göçmenler
 • Eğitim düzeyi düşük kesimler
 • Temel mal ve hizmetlere ulaşımda zorlu yaşayanlar
 • İşsizler
 • Kadınlar ve/veya diğer cinsel olarak azınlıkta olan bireyler
 • Yaşlanan insanlar ve/veya belli hassasiyetleri olan gençler
 • Doğal afetlerden etkilenmiş ve/veya başka hassasiyetleri olan topluluklar
IFC kadınların sahip olduğu işletmeyi nasıl tanımlıyor?
 • Şirketin %51 veya daha fazlasına kadınların sahip olması veya
 • Kadınların %20’den fazla ortaklık payına sahip olması ve CEO/COO’nun en az birinin kadın olması, eğer yönetim kurulu varsa en az %30’unun kadınlardan oluşması.

IFC Sürece Nasıl Değer Katıyor?

IFC, dünyada en çok sosyal bono ihraç eden kurumlardan biridir ve temelde iki yolla sürece destek oluyor:
1)Danışmanlık: Bu kapsamda veri, pazar, müşteri analizleri, müşteri sınıflandırmaları, satış kanalları, markalaşma, pazarlama, eğitim gibi destekler sağlanıyor.
2)Yatırım yaparak: IFC çok çeşitli şekillerde finansman sağlayabiliyor. Borç veya öz sermaye şeklinde, bono ihraçları ile, bilanço risk yönetimi, performans bazlı fonlama, sendikasyon kredileri başlıca türler olarak dikkat çekiyor.