DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

MADDE 1: Derneğin adı, “Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği”dir. Kısa isim olarak “YÜD” kullanılır. Derneğin merkezi İstanbul il sınırları içindedir. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

TANIMLAR

MADDE 2: Aşağıdaki terimler, sözcükler ve kısaltmalar, bu Tüzüğün yorumlanması bakımından aşağıda karşılarında belirtilen anlamları taşırlar:

Dernek: Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği

Dernek Başkanı: Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı,

Dernekler Kanunu: Yürürlükte bulunan 5253 sayılı (değişiklikleri veya mevcut Kanun’un yerine yürürlüğe girecek Kanun’u da kapsar şekilde) Dernekler Kanunu,

Genel Kurul: Derneğin oy kullanma hakkına sahip tüm asıl üyelerinin oluşturduğu Derneğin en üst karar alma organı,

Merkez: İstanbul Büyükşehir Belediye sınırları içinde bulunan Dernek Merkezi,

Tüzük: Derneğin Ana Tüzüğü,

Üyeler: Derneğin bireysel ve kurumsal üyeleri ile onursal üyeler,

Yönetim Kurulu: Derneğin, geçici Yönetim Kurulu’nu da kapsar şekilde, Genel Kurul tarafından yetkilendirilen yönetim organı,

DERNEĞİN HEDEF VE AMACI

MADDE 3: Derneğin hedef ve amacı aşağıda belirtilmiştir.

3.1.

 1. Yönetim kurullarının en etkin ve verimli biçimde çalışmalarını, şirketlerin çıkarlarının en üst düzeyde gözetilmesini ve şirketler için sürdürülebilir artı değer yaratılmasını sağlamak,
 2. Stratejik düşüncenin, iyi kurumsal yönetimin, bağımsız rasyonel tartışmanın olduğu yönetim kurulları oluşturmak; böylece yönetim kurulları verimli kılmak,
 3. Liyakate dayalı, bağımsız ve etkin yönetim kurulu üyeliğini özendirmek; fikir önderi ve referans noktası olmak ve bu yaklaşımın savunuculuğunu ve fikir önderliğini üstlenmek
 4. Ülkemizde ve dünyada kurumların paydaşlarına hedeflerini gerçekleştirmelerinde katkıda bulunup topluma hizmet etmek, ekonomide iyi yönetim ile artı değer yaratmak
 5. Bağımsız ve etkin yönetim kurullarının oluşması için gerekli olabilecek her türlü rehber ilkelerin ortaya konmasına ve mevzuat çalışmalarına öncülük etmek. YK üyeleri sorumlulukları hakkında farkındalık yaratmak
 6. Konusunda aktif olarak çalışıp iyi örnekler yaratmak

3.2. Dernek, Üyelerine aşağıda sayılan başlıca katkıları sağlamayı hedeflemektedir:

 1. Vizyonu ve hedefleri doğrultusunda bir araya gelecek üyelerine bir dayanışma, paylaşım, eğitim ve uygulama platform ve ağı sağlamak;
 2. Üyelerinin aracılığıyla kurumlara konusunda fikir ve uygulama önderliğini yapmak;
 3. Üyelerinin katkısıyla amaçlarına uygun olarak kurumlara ve ilgililere bilgi, tecrübe, destek sağlayıcı, bilinç artırıcı ve eğitici etkinliklerde bulunmak;
 4. Konusunda, dünya çağında en iyi uygulamalarla ülkemizdeki gelişmeleri özdeşleştirmek,

DERNEĞİN SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI

MADDE 4: Dernek, yukarıdaki maddede belirtilen amacın gerçekleştirilip kamu yararı elde edilmesi amacıyla aşağıda belirtilen ve benzeri konularda çalışır.

4.1. Kurumların yönetim kurullarına bağımsız üye desteği vermek için bu konuda uzmanları birleştiren ve onları destekleyen çalışmalar yapmak,

4.2. Üyelerinin bireysel etkinliklerini geliştirmek amacıyla eğitim, tartışma ve bilgi ya da deneyim paylaşımı için ortam sağlamak,

4.3. Gerekli noktalarda benzeri kurum, dernek ve kuruluşlarla yakın işbirliği yaparak en iyi uygulamaların bu kurumlara bağlı gerçek ve tüzel kişilerce anlaşılıp benimsenmesini sağlamak, Bağımsız Yönetim Kurulları ile ilgili düzenleyici rolde olan kurumlar ile yakın işbirliğinde olmak ve gerekli düzenlemeler ile ilgili olarak bilgi alışverişinde bulunmak,

4.4. Dünya Bankası, OECD, Avrupa Birliği, gibi kurumlarla know how paylaşımı ve işbirliği yapmak,

4.5. Konuya katkıda bulunup destek verecek her türlü danışmanlık, eğitim, denetim ve muhasebe kurumları ve “sponsorlarla” programlar düzenleyip bu tip kuruluşların Türkiye’de yaygınlaşmasını sağlamak ve bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin gelişmesini, kurumlarda yaygın uygulanmasını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak

4.6. Bu konularda seminerler, çalıştaylar ve eğitim faaliyetleri yapmak.

ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

MADDE 5: Dernek Yukarıda belirtilen konuları başarılı ile gerçekleştirmek için aşağıda sözü edilen çalışma biçimlerini kullanır.

5.1. Üyeler ’in tanışmasını, dayanışmasını, aralarında iletişim kurulmasını, Türkiye’de bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin geliştirme ve destekleme çalışmaları konusunda bilgilenmesini sağlar,

5.2. Yeni asıl üyeler alınmasına ve onursal üye kazanılmasına çaba harcar,

5.3. Dernek içinde oluşturulacak komiteler ya da uzman kişiler aracılığı ile konferans, kongre, sempozyum, panel, açık oturum, forum, fuar, sergi, kermes, konser, araştırma, inceleme, etüt, anket, seminer vb. toplantılar, her türlü bilimsel, eğitsel ve sosyal çalışmalar, ödüllü ödülsüz yarışmalar düzenler, amaç ve çalışma konuları ile ilgili tüm alanlarda plan ve proje yaptırır, ilgili konularda öneri ve dilekleri saptar, Türkiye ve Yurtdışında üniversiteler ve diğer eğitim ve öğretim kurumları ile işbirliği yapar,

5.4. Broşür, katalog, bülten, dergi, gazete ve kitaplar yayınlar,

5.5. Kurumlarda bağımsız yönetim kurulu üyeliği alanında karşılaşılan mesleki zorlukların aşılması için her türlü çalışmada ve faaliyette bulunabilir, ilgili tüm konularda kararlar çıkmasında çaba gösterebilir,

5.6. Üyelerin bilgi ve deneyimlerinin artmasını sağlamak için sosyal faaliyetlerde bulunabilir, yurtiçinde ve yurt dışında her türlü geziler düzenler ya da düzenletir,

5.7. Amaç ve hizmet konuları için gerekli çalışma ve eğitim tesisleri ile sosyal tesisler açabilir, taşınmaz mallar satın alır, kiralar ve satar, bu mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir,

5.8. Yardım Toplama Kanunu ile işbu Tüzük hükümlerinde belirtilen amaç ve hizmet konuları için gerekli izinler alınmak şartıyla vakıf ve yardım sandıkları kurabilir, koşullu ya da koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir,

5.9. Amaç ve çalışmalarını gerçekleştirmek için yasalarda öngörülen diğer çalışmaları yapar,

5.10. Gerekli izinler alınmak şartıyla amacına uygun çalışmalar yapmak üzere iktisadi işletme açabilir, işletebilir, işletmek için devredebilir,

5.11. Gerekli izinler alınmak şartıyla amaç ve çalışmalarına uygun olarak yurt içi ve yurt dışından ilgili mevzuat çerçevesinde bağış ve yardım alabilir.

5.12. Amaç ve çalışmalarına uygun olarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve ilgili mevzuata riayet etmek kaydı ile uluslararası faaliyette bulunabilir, yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilik veya şube açabilir; dernek veya üst kuruluşlar kurabilir ya da mevcut dernek veya üst kuruluşlara katılabilir.

DERNEĞİN FAALİYET ALANI

MADDE 6: Dernek sosyal ve ekonomik alanda faaliyet gösterir.

DERNEK AMBLEMİ

MADDE 7: Derneğin amblemi Ek’te gösterilmiştir. Dernek amblemi, Yönetim Kurulunun izni olmadan, üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz. Derneğin amblemi ve görsellerine ilişkin her türlü fikri sınai hakkı münhasıran Dernek’e aittir.

ÜYE OLMA HAKKI,

MADDE 8: Her türlü üyelik için ortak koşul Türkiye’de bağımsız yönetim kurulu alanındaki çalışmalara destek olacak niteliklere sahip olmaktır. Gerçek ve tüzel kişiler derneğe üye olabilir. Derneğe üye olabilmenin koşulları aşağıda gösterilmiştir.

8.1. GERÇEK KİŞİ AÇISINDAN;

8.1.1. Fiil Ehliyetine sahip olmak,

8.1.2. Dernek ödentilerini ödememe nedeni dışında diğer nedenlerden dolayı herhangi bir dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış ve derneklere üye olmaktan yasaklanmış olmamak,

8.1.3. Özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak koşulu ile Dernekler Kanunu’nun
3.maddesi uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin almak,

8.1.4. Sermaye Piyasası Kanunu’nun 46/i Maddesi Çerçevesinde Haklarında Borsa ve Teşkilatlanmış Diğer Piyasalarda İşlem Yapma Yasağı Getirilen Kişi ve Kuruluşlara İlişkin Liste dâhilinde bulunmamak

8.1.5. Dernek bireysel üyelik giriş ödentisini ve bireysel üyelik yıllık aidatını Tüzük’ün 27. maddesine uygun olarak ödemek.

8.2. TÜZEL KİŞİLER AÇISINDAN

8.2.1. Türk yasalarına göre kurulmuş olmak,

8.223. Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kurul veya kişiler tarafından derneğe üye olmak için yazılı talepte bulunmak,

8.2.3. Sermaye Piyasası Kanunu’nun 46/i Maddesi Çerçevesinde Haklarında Borsa ve Teşkilatlanmış Diğer Piyasalarda İşlem Yapma Yasağı Getirilen Kişi ve Kuruluşlara İlişkin Liste dâhilinde bulunmamak,

8.2.4. Tüzel kişilerin derneğe üye olmaları halinde, üye olan tüzel kişinin Yönetim Kurulu başkanı veya temsile görevlendireceği kişi, tüzel kişi adına oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse ilgili tüzel kişi tarafından yeniden belirlenerek derneğe bildirilir.

8.2.5. Dernek kurumsal üyelik giriş ödentisini ve kurumsal üyelik yıllık aidatını Tüzük’ün 27. maddesine uygun olarak ödemek.

ÜYELİK TÜRLERİ

MADDE 9: Derneğin üyelik türleri ve üyelerin hakları ile bu hakların kullanımı aşağıda gösterilmiştir.

9.1. BİREYSEL ÜYE:

Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan gerçek kişilerdir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak; yükümlülükleri ise özel ve genel toplantılarına katılmak, Dernek tüzüğüne uymak, ödentilerini zamanında ödemek, amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve Derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek ilkelerini içerir. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, dernek malvarlığında hak iddia edemez.

9.2. KURUMSAL ÜYE:

Tüzel kişiler, Yönetim Kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği bir (1) kişi aracılığı ile oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, en geç 15 (onbeş) gün içerisinde tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenerek Derneğe bildirilir. Tüzel kişi adına temsil yetkisini kullanacak kişinin Derneğin gerçek kişi üyeler için öngördüğü üyelik koşullarını haiz olması gerekmektedir. Her tüzel kişi için bu kurum hesabına faaliyet gösteren en fazla üç (3) gerçek kişi Derneğin faaliyetlerinden faydalanabilir ancak Yönetim Kurulu bu sayının kısıtlanmasına karar verebilir. Ancak tüzel kişiliğin temsilinde yukarıdaki hükmü saklıdır. Tüzel kişiler üye oldukları andan itibaren derneğin faaliyetlerinde ve internet sitesinde kurum logoları ile yer alma hakkına sahiptirler.

9.3. ONURSAL ÜYE:

Türkiye’de Bağımsız Yönetim Kurullarına ilişkin girişim ve çalışmalara, Dernek amaç ve hizmet konularıyla bağlantılı alanlarda önemli katkıları olan gerçek kişiler arasından en az üç (3) Yönetim Kurulu Üyesinin teklifi üzerine isimleri belirlenen ve Yönetim Kurulunun oybirliği ile alacağı kararıyla seçilen onursal nitelikteki üyelerdir. Onursal üyeler, organlara seçilme hakkına sahip olmayıp, Dernek bütçesinde öngörülen ödentiyi ödemekle yükümlü değildirler. Onursal üyelerin oy hakları bulunmamaktadır.

ÜYELİĞE GİRİŞ

MADDE 10: Dernek üyeliği işlemleri aşağıda gösterilmiştir.

10.1. BİREYSEL ÜYELER

10.1.1. Dernek üyesi olmak isteyen gerçek kişiler, Dernek tüzük hükümlerini kabul ettiklerini ve tüzükte belirtilen gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten, en az iki dernek üyesince de imzalanmış “Üyelik başvuru” formunu doldurup, Nüfus cüzdanı sureti ile birlikte Dernek Başkanı’na sunarlar.

10.1.2. Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruyu, alındığı tarihi izleyen en çok otuz (30) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde oy çoğunluğu ile karara bağlayıp, sonucunu başvuru sahibine yazılı olarak bildirir,

10.1.3. Adayın Dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine “Dernek Üye Defteri”ne kimliği işlenir. Giriş Ödentisi ile Yıllık Ödentinin gereken bölümü alınır.

10.2. KURUMSAL ÜYELER

10.2.1. Tüzel kişilerin Dernek üyesi olması durumunda, tüzel kişiliğin Dernek tüzük hükümlerini kabul ettiğini ve tüzükte belirtilen gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten, en az iki dernek üyesince de imzalanmış “Üyelik başvuru” formu doldurulup, tüzel kişinin Derneğe üye olmak istediğine dair Yönetim Kurulu/ortaklar kurulu kararı fotokopisi veya yetki belgesi ile birlikte yetkili kişinin yazısı, imza Sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi, Nüfus Cüzdanı Sureti Dernek Başkanı’na sunulur.

10.2.2. Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruyu, alındığı tarihi izleyen en çok otuz (30) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde oy çoğunluğu ile karara bağlayıp, sonucunu başvuru sahibi tüzel kişiye yazılı olarak bildirir,

10.2.3. Adayın Dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine “Dernek Üye Defteri”ne işlenir. Giriş Ödentisi ile Yıllık Ödentinin gereken bölümü alınır.

10.3. ONURSAL ÜYELER

Onursal üyeliğe aday kişiler hakkında Yönetim Kurulu önerilen kişilerin uygun niteliklere sahip olup olmadığına dair bir araştırmayı yaparak onursal üyeliğe davet kararı alır. Onursal üyelik bu üyeliğe davet edilen kişinin yazılı kabul beyanının alınması ile geçerlidir. Yönetim kurulu her sene en fazla bir (1) kişiyi onursal üye olarak kabul edebilir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

MADDE 11: Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.

Üyelikten ayrılma, Üyelikten çıkılan senenin tahakkuk etmiş yıllık aidatı dahil üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Dernekten çıkan üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

MADDE 12: Dernek üyeliğinden çıkarılma nedenleri aşağıda gösterilmiştir:

12.1. Özürsüz olarak üst üste iki olağan Genel Kurul toplantısına katılmamak, verilen görevleri yapmamak ve böylelikle Derneğin yaşamasına ve amaç ile hizmet konularına ilgisizlik göstermek,

12.2. Derneklere üye olma hakkını yitirme ve Tüzük hükümleri ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranmak,

12.3. Yetkili olmadığı halde Dernek adına hukuksal işlemlerde bulunup, Derneği borç ve yükümlülük altına sokmak,

12.4. Derneğin amacının gerçekleşmesini zorlaştırıcı ve engelleyici işlem ve eylemlerde bulunmak,

12.5. Yıllık aidatını ödememiş olmak.

12.6. Derneğin onuru ve saygınlığına zarar verici hareketlerde bulunmak.

Yukarıda sayılan hallerden birinin tespiti halinde üyenin, Yönetim Kurulu tarafından üyelikten çıkarılmasına karar verilebilir.

Dernekten çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinirler ve dernek malvarlığında hak iddia edemezler.

DERNEK ORGANLARI

MADDE 13: Derneğin üçü (3) zorunlu, ikisi (2) isteğe bağlı beş (5) organı vardır. Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

ZORUNLU ORGANLAR

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetim Kurulu

İHTİYARİ ORGANLAR

 1. Danışma Komitesi
 2. Genel Sekreterlik

Bunların yanı sıra Yönetim Kurulu, derneğin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere üyelerden oluşan komisyonlar ve çalışma grupları kurabilir.

GENEL KURUL

MADDE 14: Genel Kurul, derneğin en yetkili organı olup, derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Genel Kurul her üç yılda bir Mart ayı içinde derneğin bağlı bulunduğu mahalde toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır.

Genel kurul, ayrıca, Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü şekilde toplanır.

Yönetim Kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç (3) üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

GENEL KURUL ÇAĞRI USULÜ

MADDE 15: Genel Kurul’un toplantıya çağrılmasında uygulanacak yöntemler aşağıda gösterilmiştir.

15.1. Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkına sahip üyelerin listesini düzenler.

15.2. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş (15) gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi (7) günden az, altmış günden fazla olamaz.

15.3. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

GENEL KURUL TOPLANTI USULÜ

MADDE 16: Genel Kurul toplantısında uygulanacak yöntemler aşağıda gösterilmiştir.

16.1. Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

16.2. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

16.3. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.

16.4. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

16.5. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

16.6. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

16.7. Genel Kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

16.8. Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin Yönetim Kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

16.9. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

16.10. Genel Kurul’da karar yeter sayısı, Genel Kurul’a katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Ancak Tüzük değişikliği ile Derneğin dağıtılmasına ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yeter sayılar aranır.

GENEL KURULDA OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

MADDE 17: Genel Kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve Denetim Kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, Genel Kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

TOPLANTISIZ VEYA ÇAĞRISIZ ALINAN KARARLAR

MADDE 18: Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 19: Derneğin en üst karar organı olan Genel Kurulda aşağıda yazılı hususlar görüşülüp karara bağlanır.

19.1. Yönetim ve Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerini seçmek,

19.2. Dernek Tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak,

19.3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulunu ibra etmek,

19.4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul etmek,

19.5. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,

19.6. Yönetim Kurulu’nun dernek çalışmaları ile ilgili onaya sunduğu yönetmelikleri inceleyip, aynen veya değiştirerek karara bağlamak,

19.7. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarını tespit etmek,

19.8. Derneğin Federasyona katılmasına veya ayrılmasına karar vermek.

19.9. Derneğin Vakıf kurmasına karar vermek,

19.10. Derneğin feshine ve mal varlığının tasfiye edilmesine karar vermek,

19.11. Yasalarda ya da Tüzük’te Genel Kurul tarafından yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek,

19.12. Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınmak,

19.13. Dernek üyeliğinden çıkarılanların, Yönetim Kurulu kararlarına karşı sürelerinde yapılan itirazlar hakkında karar almak,

19.14. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması

19.15. Türkiye Cumhuriyeti yasaları ile Dernek Tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak,

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ

MADDE 20: Yönetim Kurulu en fazla üç (3) yıllık süre için Derneğin bireysel üyeleri ve kurumsal üyelerin temsilcileri arasından seçilmiş 7 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Üç (3) yıllık görev süresi, seçimin yapıldığı Genel Kurul toplantısını takiben başlar.

Yönetim Kurulu Adaylığı, Liste halinde (“Yönetim Kurulu Aday Listesi”) oluşturulur; bir aday ancak tek bir listede yer alabilir. Yönetim Kurulu Aday Listeleri, Yönetim Kurulu Seçimi yapılacak Genel Kurul’dan en geç 30 (otuz) gün öncesinden nihai olarak tespit edilerek Dernek Denetleme Kurulu’na bildirilir. Bu tarihten sonra zorlayıcı sebeplerin (örneğin; sağlık, tayin, istifa, üyelikten çıkarılma, iş ve şehir değişikliği) varlığı haricinde Yönetim Kurulu Aday Listesi’nde Değişiklik yapılamaz. Yönetim Kurulu Aday Listeleri’nde yer alan adayların Yönetim Kurulu Üyeliği şartlarını taşıyıp taşımadıkları mevcut Denetleme Kurulu tarafından incelenir. Denetleme Kurulu tarafından herhangi bir Aday Listesi’nde Yönetim Kurulu Üyeliği için aranan şartları taşımayan aday(lar) bulunduğunun tespiti halinde bu husus ilgili Aday Listesi’nin sunan ilgiliye derhal bildirilir. Bildirimin Aday Listesi ilgilisine tebliğinden itibaren (3) üç iş günü içerisinde Aday Listesi, Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Adaylığı şartlarını haiz ikame üye ile tekrar sunulur. Aksi halde Aday Listesi kendiliğinden geçersiz addolunur. Geçersizliğine karar verilen Aday Listesi, Genel Kurul’da Yönetim Kurulu adayı olamaz. Asil üyelerden boşalan yerler yedek üyelerin sırası ile göreve çağırılması ile doldurulur.

20.1. Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler. Asil Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarından bir başkan seçerler. Yönetim Kurulu başkanı 3 (üç) yıllık en fazla üst üste iki (2) dönem için görev yapabilirler.

20.2. Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

20.3. Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

YÖNETİM KURULU’NUN ÇALIŞMA İLKELERİ

MADDE 21: Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

21.1. Yönetim Kurulu en az yılda 6 kez – olağan olarak toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir.

21.2. Yönetim Kurulu üye sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar toplantıyla katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

21.3. Yönetim Kurulu, Dernek Başkanı’nın çağrısı üzerine ve yine Dernek Başkanı’nın diğer Yönetim Kurulu üyelerine de danışarak saptadığı gündem doğrultusunda toplanır ve çalışmalarını yapar.

YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 22: Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

22.1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

22.2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

22.3. Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

22.4. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

22.5. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

22.6. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

22.7. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

22.8. Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve işbu Tüzük hükümleri doğrultusunda, derneğin amacına uygun faaliyetleri artırıcı kararları almak ve uygulamak,

22.9. Geçen çalışma dönemi faaliyet raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini hazırlamak ve Genel Kurul dikkatine sunmak,

22.10. Çalışma dönemi faaliyet programı ile yıllık bütçe yönetmeliği ve gelir gider çizelgelerini hazırlamak, Genel Kurul dikkatine sunarak ve uygulamak,

22.11. Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, üyelere duyurmak,

22.12. Yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapacak komiteler kurmak ve raporları hakkında gereken kararları almak,

22.13. Derneğin işlerini yürütecek personel ve danışmanları atamak ve gereğinde işlerine son vermek,

22.14. Sağlanacak gelirleri Yönetim Kurulu ve/veya Dernek üyelerine hiçbir menfaat sağlamamak ve bu gelirlerin sadece Dernek amacına tahsis edilmesi kayıt ve şartıyla, ortaklık, iktisadi işletme, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurulmasına ya da kurulmuş ve kurulacaklara katılımında kullanmaya karar vermek ve bu kararı Genel Kurul’un onayına sunmak,

22.15. Tüzüğün değiştirilmesi ile yönetmeliklerin azalması ve değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapıp, gereken tasarıları Genel Kurul’un onayına sunmak,

22.16. Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere bildirmek ve uygulamak,

22.17. Geçen çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulu’ndan görevi ve bilanço gereği Dernek malvarlığını teslim almak ve aynı biçimde gelecek çalışma dönemi Yönetim Kurulu’na teslim etmek,

22.18. Bireysel ve kurumsal üyelere uygulanacak Dernek üyeliğine giriş ödentisini ve üyelik yıllık aidatını belirlemek.

DENETİM KURULU

MADDE 23: Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir. Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Denetim Kurulu; Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.

Denetim Kurulu, gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırır.

Dernek her türlü denetime açık olduğu gibi, iç denetim açısından Denetim Kurulu aracılığı ile Dernek içi denetim görevini yerine getirmekle sorumlu bulunmaktadır.

23.1. Denetim Kurulu, seçimi izleyen altı (6) gün içinde yapacağı ilk toplantıda bir Başkan ve bir Sözcü seçer.

23.2. Denetim Kurulu en az oniki (12) ayda bir kez Merkez’de toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı iki (2)’dir.

23.3. Denetim Kurulu, Derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde yapacağı inceleme sonuçlarını, dilek ve önerilerini Yönetim Kurulu’na bildirmek; Yönetim Kurulu’nca hazırlanan çalışma dönemi programı ile yıllık bütçe yönetmeliği ve gelir gider çizelgelerinin görüşüleceği Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek; Yönetim Kurulu’nca hazırlanan geçen çalışma dönemi raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgeleri hakkındaki incelemelerini bir raporla Genel Kurul’a sunmakla görevli ve yetkilidir.
23.4. Dernek’de iç denetim esastır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi bağımsız Denetim Kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız Denetim Kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim Kurulu derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

DANIŞMA KURULU

MADDE 24: Danışma Kurulu, Dernek Kurucu Üyeleri, önceki dönemlerde görev almış Dernek Yönetim Kurulu Başkanları ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen iki onursal üyeden oluşur. Danışma Kurulu gerek gördüğü sıklıkta toplanabilir.

Danışma Kurulu, kendi bünyesinden seçilecek Başkanı ya da Dernek Yönetim Kurulu Başkanı tarafından toplantıya çağrılır ve toplantının karar tutanaklarının bir örneği Kurul Başkanı’nın imzasıyla Yönetim Kurulu’na gönderilir.

DANIŞMA KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ

Danışma kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

24.1. Dernek amaç ve hizmet konuları yönünden yapılması gereken çalışmalara ilişkin taslak ve program hazırlamak, Yönetim Kurulu’na öneri ve dileklerde bulunmak,

24.2. Dernek ve Bağımsız Yönetim Kurulu girişimlerinin kamuoyunda saygınlığını arttıracak çalışmalar yaparak, öneri ve dileklerde bulunmak,

24.3. Dernek çalışmaları ve tesisleri ile ilgili projeler, değişiklikler ve tasarımlar hakkında görüşlerini belirtmek,

24.4. Yönetim Kurulu ve Genel Kurul’un diğer konulardaki istek ve dilekleri hakkında görüşlerini bildirmek.

GENEL SEKRETERLİK

MADDE 25:

Yönetim Kurulu tarafından tayin olunan, Derneğin üçüncü kişilerle olan yazışmaları, Derneğin üyelerle iletişimi, Derneğin resmi kurum ve kuruluşlarla olan ilişkileri, Yönetim Kurulu tarafından öngörülecek sair faaliyetlerle iştigal eden seçimlik organdır. Dernek üyeleri arasından seçilebileceği gibi Dernek Üyesi olmayan üçüncü kişi olarak da seçilebilir veya istihdam edilebilir. Genel Sekreter adayının üniversite mezunu olması ve en az bir yabancı dile hakim olması zorunludur.

ORGANLARA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER

MADDE 26:

Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç (3) toplantıya ya da özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde kurullarından ayrılmış sayılırlar.

Herhangi bir nedenle kurulundan üye ayrıldığında, sırasıyla yedek üyelere çağrı yapılır ve yedek üyeler seçilir. Sıraya göre göreve gelen yedek üye, görevinden istifa ettiği takdirde, kendisinden sonra gelen üyeye çağrı yapılır.

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

MADDE 27: Derneğin gelirleri aşağıda sayılmıştır.

27.1. Giriş Ödentisi (Kayıt Ödentisi): Bir defaya özgü olmak üzere her çalışma dönemi bütçesinde üyeliğe kabul edilen üyeler için öngörülen ödentidir. Giriş Ödentisi’nin miktarı bireysel ve kurumsal üyeler için ayrı ayrı olmak üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

27.2. Yıllık Ödenti (Yıllık Aidat): Üyeler için her çalışma dönemi bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu ödenti olup, miktarı bireysel ve kurumsal üyeler için ayrı ayrı olmak üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Üye olunan yıla ait Yıllık Ödenti’ler Giriş Ödentisi ile birlikte ödenir. Yönetim Kurulu, yıl içerisinde üye olanlar bakımından kalan üyelik süresini göz önüne alarak daha düşük bir yıllık ödenti alınmasına karar verebilir. Mevcut üyeler, Yıllık Ödenti’nin tamamını en geç ait olduğu yılın Mart ayı sonuna kadar öder. Genel kurula katılabilmek için geçmiş yıllara ait olan ödenti ve aidatların tümünün de ödenmiş olması şarttır.

27.3. İktisadi işletme gelirleri,

27.4. Yurt içi ve yurt dışı bağış ve yardımlar,

27.5. Eğitim ve çalışma faaliyetleri ile sosyal tesis işletme gelirleri,

27.6. Yardım Toplama Kanunu’na göre elde edilecek gelirler,

27.7. Dernek amacına uygun olarak yapılacak her türlü faaliyet gelirleri,

27.8. Diğer gelirler.

DERNEK DEFTERLERİ

MADDE 28: Defter tutma esası, kayıt, tutulacak defterler ve tasdikleri ile ilgili kural ve yöntemler aşağıda belirtilmiştir.

28.1. DEFTER TUTMA ESASI; Dernekte, bilânço esasına göre defter tutulur. Bilânço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Derneğe ait ticari işletmede Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

28.2. KAYIT USULÜ; Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

28.3. TUTULACAK DEFTERLER; Dernek için aşağıda gösterilen noterden onaylı defterler tutulur.

28.3.1. Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

28.3.2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

28.3.3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

28.3.4. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

28.3.5. Bilanço esasında tutulacak defterler; Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri. Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

28.3.6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

Ayrıca Dernek, Dernekler Kanunu ve ilgili yönetmelik ve tebliğler uyarınca tutulması gerekli diğer defterleri de tutar. Yukarıdaki defterlerden herhangi birisinin tutulması yasalarla mecbur tutulmaz ise bu defteri tutup tutmamak Dernek Yönetim Kurulunun takdirindedir.

28.4. DEFTERLERİN TASDİKİ; Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

GELİR TABLOSU VE BİLANÇO DÜZENLENMESİ

MADDE 29: Dernekte Bilanço esasına göre defter tutulur. Yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

Madde 30: Gelir ve gider belgeleri;

30.1. Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

30.2. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” düzenlenir.

30.3. Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

ALINDI BELGELERİ

MADDE 31: Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” Yönetim Kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

YETKİ BELGESİ

MADDE 32: Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek Yönetim Kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir.

Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler Yönetim Kurulu başkanınca, onbeş (15) gün içerisinde dernekler birimine bildirilir. Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

GELİR VE GİDER BELGELERİNİN SAKLAMA SÜRESİ

MADDE 33: Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

BEYANNAME VERİLMESİ

MADDE 34: Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin “Dernek Beyannamesi” dernek Yönetim Kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin en büyük mülki idare amirliğine verilir.

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

MADDE 35: Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

35.1. GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ

Dernek Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve eklerini Yönetim Kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:
Genel Kurul sonuç bildirimine;

35.1.1. Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış Genel Kurul toplantı tutanağı örneği,

35.1.2. Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası Yönetim Kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

35.2. TAŞINMAZLARIN BİLDİRİLMESİ

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

35.3. YURTDIŞINDAN YARDIM ALMA BİLDİRİMİ

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış Yönetim Kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

35.4. KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE BİRLİKTE YÜRÜTÜLEN ORTAK PROJELERLE İLGİLİ BİLDİRİM

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

35.5. DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; Genel Kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı Genel Kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, Genel Kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

MADDE 36: Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız Denetim Kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız Denetim Kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız Denetim Kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

MADDE 37: Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

ÇALIŞMA DÖNEMİ VE BÜTÇE

MADDE 38: Derneğin çalışma dönemi 1 Ocak’ ta başlar ve 31 Aralık’ ta sona erer.

Dernek Bütçesi, Yıllık Bütçe Yönetmeliği ile Gelir ve Gider çizelgelerinden oluşur. Yıllık Bütçe Yönetmeliğinde, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular gösterilir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 39: Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir.

Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda nitelikli çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Değişiklik önerileri en az (10) gün önceden Genel Kurul üyelerine gönderilmedikçe Genel Kurulda Tüzük değişikliği görüşülemez.

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

MADDE 39:

39.1. DERNEĞİN FESHİ

Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin dağıtılmasının karar verilmesi halinde Dernekler Yönetmeliğinin 89. maddesine uygun şekilde tasfiye işlemi yapılır. Son Yönetim Kurulundan seçilecek Tasfiye Heyeti tarafından tasfiye işlemleri tamamlanır. Derneğin mal varlığı kalması halinde Genel Kurulda kararlaştırılan kuruma devredilir. Tasfiye İşlemlerinin bitmesini takiben bir hafta içinde Tasfiye heyeti tarafından, tutanak ve diğer belgeler Mülki İdare Amirliğine bildirilir.

39.2. TASFİYE İŞLEMLERİ

Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Genel Kurulda belirlenen yere devredilir. Genel Kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

MADDE 40: Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

DERNEK KURUCULARI

MADDE 41: Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin ilk Dernek Genel Kurulu toplantısında seçilmelerine kadar görev yapacak geçici Dernek Yönetim Kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir:

YÖNETİM KURULU

 • Üye Atıl Pekşen
 • Üye Ümit Hergüner
 • Üye Didem Çerçi
 • Üye Mehmet Sami
 • Üye Hüseyin Öztürk
 • Üye Mustafa Özgen Özkan
 • Üye Haluk Alacaklıoğlu
 • Yedek Üye Burhan Karahan
 • Yedek Üye Osman Şahit Kanuni
 • Yedek Üye Şahin Tulga

DENETİM KURULU

 • Üye Vefa Reşat Moral
 • Üye Feti Kuyucu
 • Üye Botan Berker
 • Yedek Üye Hüseyin Kuru